Lidt om afstandsregler

Der har fra tid til anden været usikkerhed om, hvor tæt man må bygge mod vej. I henhold til udstykningsdeklarationen af 1964 skal bebyggelsen “overalt holdes i en afstand af 10 m fra de på udstykningsplanerne angivne veje og stier; idet dog den nord-sydgående 10 m brede fællesvej, Osvejen, ikke må bebygges nærmere end 25 m fra vejskel.

Derved menes, i henhold til udtalelse fra Landinspektør Uffe Flemberg dateret 10. november 1975,  “at bebyggelsen overalt skal holdes i en afstand af 10 m fra vejenes midtlinier.”

Efter udstykningsplanerne er Østre Ågårdsvej udlagt med en bredde på 10 m, mens øvrige veje er udlagt med en bredde på 8 m. Dette må forstås på den måde, at:

1: På Østre Ågårdsvej og Vestre Ågårdsvej med en vejbredde på 10 m må der ikke forefindes bebyggelse nærmere end 5 m fra skel mod vej.

2: På veje i udstykningen øst for Osvejen med vejbredde på 8 m må der ikke forefindes bebyggelse nærmere end 6 m fra skel mod vej.

3. På veje i udstykningen vest for Osvejen med vejbredde på 6 m må der ikke forefindes bebyggelse nærmere end 7 m fra skel mod vej.

4. På øvrige veje i udstykningen med vejbredde på 3 m må der ikke forefindes bebyggelse nærmere end 8,5 m fra skel mod vej.

3 På Osvejen må der ikke forefindes bebyggelse nærmere end 20 m fra skel mod vej.